PRAWO PROCESOWE

Doradzamy przy rozwiązywaniu sporów w obrocie gospodarczym i cywilnym. Bierzemy udział w negocjacjach i pomagamy przy wypracowaniu polubownych sposobów zakończenia sporów (ugody, porozumienia).

W przypadku braku możliwości rozwiązania sporów na drodze polubownej reprezentujemy zleceniodawców w procesach sądowych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Zapewniamy zastępstwo w procesach przed komisjami rozjemstwa oraz sądami polubownymi.

W postępowaniach administracyjnych, reprezentujemy zleceniodawców przed organami administracji publicznej, zaś w postępowaniach sądowoadministracyjnych zapewniamy zastępstwo procesowe przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.